Ogólne warunki dostawy towarów i usług

 

 

1. Dla ofert sporządzonych w formie pisemnej, elektronicznej

(e-mail, fax) czas obowiązywania oferty jest uzależniony od:

jeśli towar jest na miejscu – do wyczerpania zapasów.

jeśli towar jest do sprowadzenia – do 7 dni od dnia dostarczenia oferty, chyba że w ofercie została umieszczona odpowiednia

adnotacja.

2. Zamówienie jest przyjęte do realizacji po pisemnym potwierdzeniu przez obie strony.

3. Towary na zamówienie wymagają złożenia przez Zamawiającego pisemnej formy zamówienia bądź w formie elektronicznej łącznie z podaniem

pełnych danych Zamawiającego.

4. W niektórych przypadkach dostawca może wymagać wpłaty zaliczki na poczet zamówionych części.

5. Termin dostawy jest określony przez Sprzedającego w ofercie. Termin może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, w

takim przypadku Sprzedający poinformuje Kupującego o nowym terminie dostawy.

6. W przypadku wystąpienia siły wyższej termin dostawy może ulec zmianie o której zostanie poinformowany Kupujący.

7. Dostawca może anulować zamówienie po wcześniejszym powiadomieniu Zamawiającego, jeśli z przyczyn niezależnych od Dostawcy

zamówienia nie da się zrealizować np. wyczerpanie zapasów u Kontrahentów.

8. Dostawca nie odpowiada za nieterminowe dostawy firm kurierskich.

9. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zapytania/zamówienia. Dane te są poufne i nie

ujawniane osobom trzecim.

10.Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów sklepu Unicons.pl , są przetwarzane przez

Unicons Sp. z o.o. 44-141 Gliwice ul. Rolników 391

11. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania lub wykasowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

Oferta i zamówienie

 

 

1. Wszystkie ceny jeśli nie zostało to zastrzeżone w ofercie są podane w PLN. Są one cenami brutto.

2. Przy transakcji z danym kontrahentem wymagana jest płatność gotówką lub za pobraniem jeśli towar został wysłany firmą kurierską.

3. W przypadku odroczonego terminu zapłaty termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury.

4. Jeśli Nabywca nie dotrzyma terminu płatności, winien bez wezwania zapłacić odsetki naliczane począwszy od daty terminu płatności do dnia

zapłaty, w wysokości odsetek ustawowych.

5. Niedotrzymanie terminu płatności skutkuje dodatkowo rozliczaniem się z kolejnych zamówień płatnościami gotówkowymi.

  1. Koszty przesyłki dla towarów o wadze do 31,5 kg - za pobraniem – 23,87 zł brutto

    - zwykła z odroczoną płatnością – 19,68 zł brutto

    Koszty przesyłki dla towarów o wadze powyżej 31,5 kg – za pobraniem – wycena indywidualna dla danego Zamawiającego poprzedzona wcześniejszą wyceną firmy kurierskiej ( zależna od wagi, kształtu, paleta itp. )

    Koszty przesyłki dla towarów o wadze powyżej 31,5 kg – z odroczoną płatnością – wycena indywidualna dla danego Zamawiającego poprzedzona wcześniejszą wyceną firmy kurierskiej ( zależna od wagi, kształtu, paleta itp. )

7. Koszty przesyłki pokrywa Zamawiający chyba że zostanie ustalone inaczej.

8. Koszty przesyłki uzależnione są od firm świadczących usługi przewozowe w zależności od ich cennika.

9. Koszty przesyłki są wyszczególnione na fakturze.

10. Jeśli koszty przesyłki przewyższają kwotę ustaloną na fakturze koszty pokrywa Dostawca.

11. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za straty: produkcyjne, utratę zysku, utratę kontraktów lub jakąkolwiek stratę wtórną lub

niebezpośrednią jakiegokolwiek rodzaju. Łączna odpowiedzialność dostawcy ograniczona jest do wartości zamówienia.

 

 

Uprawnienia

 

 

1.Zamawiający może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne

oświadczenie na piśmie, lub e-mail: sklep@unicons.pl w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.

Aby spełnić ten warunek Zamawiający winien przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres:

UNICONS Sp. z o.o. 44-141 Gliwice ul. Rolników 391

2.Termin o którym mowa w punkcie powyższym "14-dniowy" liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Zamawiającemu Towaru, a w

przypadku umowy o świadczenie Usług dodatkowych od momentu zawarcia umowy.

3.Przy pierwszej transakcji z danym kontrahentem wymagana jest płatność gotówką lub za pobraniem jeśli towar został wysłany firmą kurierską.

4.W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest

zwolniony z wszelkich zobowiązań.

5.W przypadku zwrotu towaru przez Kupującego:

towar nie może nosić śladów (użycia, uszkodzenia, obicia, pęknięcia, zalania, spalenia itp.)

towar winien być zwrócony wraz z elementami które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub

funkcjonalnym.

6.Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.

7.Zwracany przez Zamawiającego towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający bezpieczeństwo w trakcie transportu,

w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem

i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (z wyjątkiem Faktury VAT ) na adres:

UNICONS Sp. z o.o. 44-141 Gliwice ul. Rolników 391.

8.Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Kupujący.

9.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących przypadkach:

świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego

osobą

świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym

10.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

 

Gwarancja

 

1.Gwarantem jest Sprzedający Unicons Sp. z o.o. 44-141 Gliwice ul. Rolników 391

2.Czas trwania gwarancji wynosi 1 rok, liczony od daty dostarczenia towaru, chyba że dany produkt posiada odrębną adnotację.

3.Zasięg terytorialny gwarancji : Polska

4.W ramach gwarancji Sprzedający zapewnia naprawę uszkodzonego towaru, w przypadku braku możliwości naprawy wymianę na Towar nowy.

5.Gwarant zobowiązuje się wykonać swoje obowiązki w terminie do 21 dni od daty dostarczenia mu towaru przez Konsumenta.

6.Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.